Columbus Energy prezentuje raport za 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 210 mln zł

Columbus Energy prezentuje raport za 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 210 mln zł

Columbus Energy prezentuje raport za 2019 r. ze skonsolidowanym przychodem na poziomie 210 mln zł. Już dziś z darmowej energii ze słońca korzysta ponad 14 000 zadowolonych rodzin i przedsiębiorców, których instalacje łącznie produkują 86 MW mocy. 

 

W niespełna kilka lat rozwinęliśmy największą firmę w Polsce działającą w segmencie fotowoltaicznych instalacji domowych i biznesowych dla odbiorcy końcowego. To sukces, za który Zarząd dziękuje całej organizacji: za codzienny wysiłek, wielkie zaangażowanie i „przekraczanie własnych granic”. Obrazowym efektem rozwoju organizacji jest to, że dziś co 6 minut powstaje nowa instalacja od Columbus Energy”, czytamy w Liście Zarządu Columbus Energy S.A. 

Columbus Energy S.A. na polskim rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych pojawiło się w 2014 roku, jeszcze przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Na giełdzie spółka obecna jest od 4 lat, a jej przychód od 2016 roku do 2019 roku wzrósł 25-krotnie. Wpływ na dynamiczny rozwój organizacji miał m.in. pionierski produkt finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych, jakim były Abonamenty na Słońce oraz wejście w sektor instalacji biznesowych. Rok 2019 Columbus Energy rozpoczynało od 200 instalacji miesięcznie o łącznej mocy 1 000 kWp. Obecnie jest na poziomie 1 500 instalacji miesięcznie, których moc to 7 500 kWp (dane na luty 2020 r.). 

 

Skonsolidowany wyniki Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A.

 

Spółka podkreśla, że rok 2019 był istotny ze względu na podjęte i wdrożone decyzje strategiczne, których celem jest budowa firmy technologicznej w obszarze nowoczesnej energetyki. Wśród kluczowych działań należy wymienić m.in. inwestycje w projekty farm fotowoltaicznych – ponad połowa dotychczas zakupionych 25,5 MW jest już w trakcie przyłączania do sieci. Całość portfela inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne Spółka wycenia na około 2 mld złotych. 

Obok inwestycji w farmy fotowoltaiczne częścią konsekwentnie realizowanej strategii jest również wejście w branżę cieplną, czyli poszerzenie oferty Columbus Energy o sprzedaż i montaż pomp ciepła, oraz wejście w branżę e-mobility. Jak podkreśla Zarząd Spółki, elektromobilność jest integralną częścią nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Inwestycja w Nexity – dostawcę usług IT zarządzania sieciami ładowarek, poprzez giełdową spółkę Everest Investments SA, otworzy więc nowe możliwości inteligentnego zagospodarowania nadwyżek produkcji energii z fotowoltaicznych instalacji domowych, biznesowych oraz farm. 

Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne źródło energii elektrycznej, które pozwala uniezależnić się od podwyżek cen prądu i jest częścią prosumenckiego wkładu w transformację energetyczną Polski w kierunku OZE. Spółka stawia więc na nowoczesną energetykę, która bazuje na energii rozproszonej i łączy w sobie kompleksowe eko-rozwiązania. Jej działania przekładają się na policzalny efekt ekologiczny. Już dziś ponad 14 000 Klientów Columbus Energy wyprodukowało ponad 80 kWh czystej energii ze słońca, zmniejszając tym samym ślad węglowy o ponad 65 tys. ton CO2.

List Zarządu Columbus Energy S.A. 

Drodzy Akcjonariusze,

mijają 4 lata od wejścia Columbus Energy S.A. na giełdę. Od 2016 roku do 2019 roku przychód firmy wzrósł 25 razy do poziomu 210 mln zł, a zyski ponad 107 razy. W niespełna kilka lat rozwinęliśmy największą firmę w Polsce działającą w segmencie fotowoltaicznych instalacji domowych i biznesowych dla odbiorcy końcowego. To sukces, za który Zarząd dziękuje całej organizacji: za codzienny wysiłek, wielkie zaangażowanie i „przekraczanie własnych granic”. Obrazowym efektem rozwoju organizacji jest to, że dziś co 6 minut powstaje nowa instalacja od Columbus Energy. 

Kilkukrotny wzrost poziomu przychodów i wyników, a także ogromne perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej na świecie zostały docenione przez inwestorów giełdowych i odzwierciedlone w kapitalizacji Spółki, która wzrosła w zaledwie rok o około 1100 %. Miło nam poinformować o otrzymaniu wielu prestiżowych nominacji i nagród – jednocześnie bardzo serdecznie za nie podziękować.  

Miniony rok okazał się szczególny dla Columbus Energy także z punktu widzenia ważnych decyzji strategicznych. Zostały podjęte realne działania na rzecz budowy technologicznej firmy działającej w obszarze nowoczesnej energetyki, co od kilku lat było naszym wielkim celem i ambicją, a dziś staje się faktem. Columbus Energy przestało być firmą działającą wyłącznie w ramach jednego segmentu biznesu – mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale zrealizowało i realizuje przedsięwzięcia, które otwierają nam zupełnie nowe horyzonty i perspektywy: farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, elektromobilność, rynek ciepła i termomodernizacji. Powszechnie uważa się, że rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej, budownictwo zeroenergetyczne oraz samochody elektryczne są jednym z mega trendów, które będą zmieniać nasz świat i przede wszystkim służyć ochronie planety w obliczu zmian klimatycznych. Udział w tej transformacji jest naszą wielką inspiracją i motywacją do codziennej pracy: zarówno wiodących akcjonariuszy, kadry zarządzającej, jak i pracowników. „Dajemy Dobrą Energię!” – to nasza misja. 

Rok 2019 zaczynaliśmy od montaży na poziomie 200 instalacji miesięcznie, o łącznej mocy 1 000 kWp . Z końcem 2018 roku wprowadzono ulgę termomodernizacyjną dla właścicieli domów, a już w trakcie ubiegłego roku aktywowany został program Mój Prąd. Dzięki temu znacząco wzrosła świadomość społeczeństwa o możliwościach i korzyściach, jakie daje energetyka odnawialna. W naszej ocenie instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła w przyszłości będą standardem nowego budownictwa, a zdecydowana większość z 5 mln domów w Polsce będzie korzystać z tej technologii. Raport EY wykonany na zlecenie polskiego rządu pokazuje trend wzrostowy fotowoltaiki w perspektywie co najmniej do roku 2040 i wartość całego rynku szacowaną na około 65 mld zł. Stała poprawa świadomości klientów i opłacalności samej inwestycji wpłynęła na znaczące zwiększenie popytu.  Obecnie przekroczyliśmy już poziom 1 500  instalacji miesięcznie o łącznej mocy 7 500 kWp (luty 2020). Takie tempo zmian – przeskalowanie – wymagało od całej organizacji dużego zaangażowania oraz poniesienia znaczących kosztów i inwestycji, co następowało równolegle z terminową spłatą wszystkich historycznych, notowanych na Catalyst serii obligacji na kwotę ponad 11 mln zł. W 2019 roku osiągnęliśmy poziom ponad 22 mln zł EBITDA – przy czym warto podkreślić, że wyniki za 2019 rok są obciążone znaczącymi kosztami rozwoju organizacji, które przyniosą pełne korzyści dopiero w najbliższych latach. Naszym priorytetem jest maksymalny rozwój organizacji i wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą dzisiejsza rewolucja technologiczna w energetyce. 

Równolegle do przeskalowania w sektorze małych instalacji zdecydowaliśmy się wejść w część biznesu będącego dotychczas domeną zawodowej energetyki i funduszy inwestycyjnych, tj. w segment dużej skali instalacji fotowoltaicznych (Farmy PV). Zainwestowaliśmy w spółkę New Energy Investment Sp. z o.o. (w której dokupiliśmy z końcem 2019 roku 100% udziałów), a która rozwija obecnie prawie 200 MW farm fotowoltaicznych na różnym etapie projektowania. Weszliśmy w dużą umowę z deweloperem farm, dzięki której mamy prawo nabycia dowolnego z jego projektów, na każdym etapie realizacji i po ustalonej cenie. Dotychczas zakupiliśmy 25,5 MW projektów gotowych do budowy, z czego ponad połowa jest już na etapie po wybudowaniu i w trakcie przyłączania do sieci. Trzeba również zaznaczyć, że cały czas uczestniczymy w szeregu negocjacji z deweloperami projektów i spodziewamy się dalszego zwiększania zaangażowania. Całość naszego portfela po wybudowaniu wyceniamy na około 2 mld zł. Głównie z myślą o tym segmencie biznesu we wrześniu 2019 roku dołączył do nas nowy inwestor o silnym zapleczu finansowym.

Kolejną decyzję strategiczną, która zmaterializowała się w 2019 roku, było wejście w branżę cieplną, tj. w sprzedaż i montaż pomp ciepła. Spodziewamy się, że w 2020 roku lub najpóźniej w 2021 roku nastąpi w Polsce „boom” w tym sektorze. Dla Columbus Energy są to ci sami klienci, którzy dziś kupują fotowoltaikę – obie technologie są mocno synergiczne. Widzimy więc bardzo duży potencjał do wykorzystania naszych istniejących procesów i systemów IT organizacji do zbudowania równie mocnej pozycji na rynku pomp ciepła, jak w fotowoltaice.  

Elektromobilność to integralna część nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Dyrektywa RED II przewiduje ułatwienia w przesyle i rozliczeniach energii w ramach tzw. klastrów energetycznych i prosumentów wirtualnych. Nasze instalacje domowe, biznesowe i farmy fotowoltaiczne po zaimplementowaniu dyrektywy pozyskają możliwość inteligentnego zagospodarowania nadwyżek energii. Idealnie wpisuje się to w rosnący popyt na usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Dlatego Columbus Energy zainwestował w Nexity – dostawcę usługi IT zarządzania sieciami ładowarek – poprzez giełdową spółkę Everest Investments SA. Wszystkie te segmenty będą się mocno integrować, tworząc długoterminową przewagę rynkową.

Podsumowując 2019 rok, nie sposób nie wspomnieć o dzisiejszej sytuacji związanej z pandemią wirusa. W sposób oczywisty sytuacja ta dotknęła także naszą firmę. Podjęliśmy szereg działań: większość pracy odbywa się w sposób zdalny, reorganizujemy sieć sprzedaży, zwiększyliśmy progi bezpieczeństwa zarządzania gotówką i wiele innych. Szczęśliwie nasza branża nie jest eksponowana na ryzyko koronawirusa w sposób tak całościowy, jak np. hotelarstwo czy gastronomia. Nasz produkt nie należy do dóbr zaliczanych do kategorii tzw. „zbędnego luksusu”, a wręcz przeciwnie – inwestycji na przyszłość: własny prąd i własne ciepło są jednymi z głównych argumentów zakupowych klientów. Dlatego choć w najbliższych tygodniach lub miesiącach odczujemy spowolnienie, to długoterminowo nadal patrzymy w przyszłość bardzo optymistycznie. Zwłaszcza, że polska branża energii odnawialnej wchodzi w fazę większej dojrzałości i konsolidacji rynku. Kończy się czas sprinterów. Rozpoczyna się czas maratończyków – wytrwałość, i cierpliwość będą kluczowe do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.