Okresy zamknięte 16.04.2022 - 16.05.2022Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r. - w dniu 16 maja 2022 r. 01.05.2022 - 31.05.2022Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r. - w dniu 31 maja 2022 r. 17.07.2022 - 16.08.2022Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r. - w dniu 16 sierpnia 2022 r. 15.10.2022 - 14.11.2022Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r. - w dniu 14 listopada 2022 r. Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego:a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albob) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Closed periods

16.04.2022 - 16.05.2022

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
- in day 16 maja 2022 r.

01.05.2022 - 31.05.2022

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 r.
- in day 31 maja 2022 r.

17.07.2022 - 16.08.2022

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 r.
- in day 16 sierpnia 2022 r.

15.10.2022 - 14.11.2022

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.
- in day 14 listopada 2022 r.

Regulation of Article 19 para. 11 and 12 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission directives 2003/124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC stipulate that a person discharging managerial responsibilities with the issuer may not make any transactions for his own account or for the account of a third party, directly or indirectly, in the issuer's shares or debt instruments , or derivatives or other related financial instruments, for a closed period of 30 calendar days prior to publication of the interim financial report or financial year-end report that the issuer is required to make public in accordance with the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted for trading.

We also remind you that the Issuer may allow a person discharging managerial responsibilities to make transactions on its account or for the account of a third party during the closed period:

a)on a case-by-case basis due to exceptional circumstances, such as in serious financial difficulties, requiring the immediate sale of the shares; or

b) because of the characteristics of the transaction in question under an employee stock ownership plan, savings plan, stock qualification or entitlement, or a transaction in which the benefit of the security does not change, or the characteristics of the transaction relating thereto.