Dobre praktyki zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na NewConnect: 1. Przejrzysta i efektywna polityka informacyjnaSpółka prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. 2. Zapewnienie dostępu do informacji do oceny sytuacji SpółkiSpółka zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,życiorysy zawodowe członków organów spółki,powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółkidokumenty korporacyjne spółki,zarys planów strategicznych spółki,opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,opublikowane raporty bieżące i okresowe,kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń TAK Raport roczny za 2015 rok Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnychpytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego DoradcyInformację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,Informacje zawarte na stronie internetowej zamieszczane są w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent dokonuje aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim. Raporty okresowe są zamieszczane w języku polskim. 5. Indywidualna sekcja relacji inwestorskich na www.GPWInfoStrefa.plSpółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl Spółka zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacji Inwestorskich” na stronie www.columbusenergy.pl 6. Bieżący kontakt z przedstawicielem Autoryzowanego DoradcyEmitent utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy.Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą 7. Powiadamianie Autoryzowanego Doradcy Emitent niezwłocznie powiadamia Autoryzowanego Doradcę, jeśli w Spółce nastąpi zdarzenie, które ma istotne znaczenie dla wykonywania jego obowiązków. 8. Zapewnienie Autoryzowanemu Doradcy dostępu do informacjiEmitent zapewnia Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków. 9. Emitent w raporcie rocznym:przekazuje informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,nie przekazuje informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzeniaCzłonkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia 11. Publiczne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami Emitent co najmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizuje publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do precyzowania ceny emisyjnej albo mechanizmu jej ustalenia lub zobowiążę organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 13. Niezbędny odstęp czasowy pomiędzy uchwałami walnego zgromadzeniaUchwały walnego zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do ustalenia dnia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowejJeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się, aby uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej zawierała tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz rocznych, dających pełny obraz sytuacji Spółki. 16a Naruszenie obowiązku informacyjnegoW przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent niezwłocznie opublikuje, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Pobierz dokument

Good practices

corporate governance rules of companies listed on NewConnect:

The company conducts a transparent and effective information policy, both with the use of traditional methods and with the use of modern technologies and the latest communication tools ensuring speed, security and wide and interactive access to information. The company, using these methods as much as possible, should ensure adequate communication with investors and analysts, also using modern methods of Internet communication.

With the exception of broadcasting the general meeting via the Internet, recording the course of the meeting and publishing it on the website.

The company provides effective access to information necessary to assess the company's situation and prospects as well as the way it operates.

 • basic information about the company and its activities (home page)
 • description of the issuer's activities with an indication of the type of activity from which the issuer obtains the most revenue
 • description of the market on which the issuer operates, including the issuer's position on that market,
 • professional CVs of members of the company's governing bodies,
 • information obtained by the management board, on the basis of a declaration of a supervisory board member, about the relationship of a supervisory board member with a shareholder holding shares representing not less than 5% of the total number of votes at the company's general meeting
 • corporate documents of the company,
 • an outline of the company's strategic plans,
 • published forecasts of financial results for the current financial year, along with assumptions to these forecasts and corrections to these forecasts (if the issuer publishes forecasts),
 • the issuer's shareholding structure, indicating the main shareholders and free-float shares,
 • data and contact details of the person responsible in the company for investor relations and contacts with the media,
 • published current and periodic reports,
 • calendar of scheduled publication dates for periodic financial reports, dates of general meetings, as well as meetings with investors and analysts and press conferences,
 • information on corporate events, such as dividend payment and other events YES 2015 Annual Report Columbus Energy S.A. (formerly: Columbus Capital S.A.) resulting in the acquisition or limitation of the rights of the shareholder, taking into account the dates and rules for carrying out these operations. This information should be published in a timely manner enabling investors to make investment decisions
 • shareholders' questions on matters on the agenda, asked before and during the general meeting, along with answers to the questions asked,
 • information on the reasons for canceling the general meeting, changing the date or agenda, together with the justification,
 • information about breaks in the general meeting and the reasons for ordering the break
 • information on the entity with which the company has signed an agreement for the provision of Authorized Adviser services, indicating the name, website address, telephone numbers and e-mail address of the Advisor, if the company concludes the Agreement for the provision of Authorized Adviser services again
 • Information on the entity that acts as the issuer's share market maker,
 • The company's information document (prospectus), published in the last 12 months,
 • The information contained on the website is posted in a way that allows easy access to this information. The issuer updates the information published on the website. In the event of new, significant information or significant changes to the information published on the website

Periodic reports are published in Polish.

The company does not currently use the individual investor relations section on the website www.GPWInfoStrefa.pl

 

The Company ensures sufficient access to information by running the "Investor Relations" section at www.columbusenergy.pl

Ongoing contact with the representative of the Authorized Adviser
The company has appointed a person responsible for contacts with the Authorized Adviser

The Issuer immediately notifies the Authorized Adviser if an event occurs in the Company which is significant for the performance of his duties.

The Issuer provides the Authorized Adviser with access to all documents and information necessary to perform their duties.

 • provides information on the total amount of remuneration of all members of the management board and supervisory board,
 • does not provide information on the remuneration of the Authorized Adviser received from the issuer.

Members of the management board and the supervisory board participate in the composition which enables them to provide substantive answers to questions asked during the general meeting

At least twice a year, the Issuer, in cooperation with an Authorized Adviser, organizes a publicly available meeting with investors, analysts and the media.

If such a situation arises, the Company undertakes to specify the issue price or the mechanism for its determination, or will oblige the authorized body to determine it before the date of establishing the subscription right, within the time limit enabling the investment decision to be made.

The resolutions of the general meeting ensure that the necessary time interval is maintained between the decisions resulting in specific corporate events and the dates on which the shareholders' rights resulting from these corporate events are established.

If necessary, the Company undertakes to establish the dividend record date and the dividend payment date so that the time between them is as short as possible, and in each case not longer than 15 business days. Setting a longer period between these dates requires a detailed justification.

If necessary, the Company undertakes that the resolution of the general meeting on the payment of a conditional dividend contains only such conditions, the possible fulfillment of which will take place before the date of establishing the right to dividend.

At present, this rule is not applied by the Issuer. Due to the fact that all significant information regarding the Company's financial condition is provided in quarterly and annual reports, which give a complete picture of the Company's situation.

 

16a Breach of the information obligation

If the issuer breaches the information obligation specified in Appendix 3 to the Alternative Trading System Rules, the issuer will immediately publish, in the manner appropriate for the publication of current reports on the NewConnect market, information explaining the situation.