Dokumenty spółki Informacja o realizowanej strategii podatkowej  Pobierz Statut spółki Columbus Energy S.A. Pobierz KRS Columbus Energy S.A. na dzień 14.07.2021 Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital S.A. uzasadniające połączenie Pobierz Skonsolidowana opinia biegłego rewidenta Pobierz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2016 Pobierz Opinia z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital sporządzone w trybie art. 501 K.S.H uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie Pobierz Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz

Company documents

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Articles of Association of Columbus Energy S.A.

KRS Columbus Energy S.A. na dzień 14.07.2021

Regulations of the Supervisory Board

Regulations of the Management Board

Regulations of the General Meeting

Report of the Management Board of Columbus Capital S.A. justifying the connection

Consolidated opinion of the statutory auditor

Report on the activities of the Capital Group in 2016

Opinion on the audit of the merger plan of Columbus Capital S.A. and Columbus Energy S.A.

Columbus Capital Management Board Report prepared pursuant to Art. 501 K.S.H. justifying the merger of Columbus Capital S.A. with headquarters in Krakow and Columbus Energy S.A. based in Krakow

Independent auditor's opinion on the audit of the merger plan of Columbus Capital S.A. and Columbus Energy S.A.

Plan to merge Columbus Capital S.A. and Columbus Energy S.A.