Dokumenty spółki Statut spółki Columbus Energy S.A. Pobierz KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2021 roku Pobierz Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 roku Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.  Pobierz Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz

Company documents

Articles of Association of Columbus Energy S.A.

KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny

Regulations of the Supervisory Board

Regulations of the Management Board

Regulations of the General Meeting

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A. 

Independent auditor's opinion on the audit of the merger plan of Columbus Capital S.A. and Columbus Energy S.A.

Plan to merge Columbus Capital S.A. and Columbus Energy S.A.