Zielone ObligacjeZielone Obligacje (Green Bonds) to nowoczesne narzędzie, umożliwiające dostęp do finansowania z rynków kapitałowych i realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią czy rozwojem energetyki niekonwencjonalnej.Columbus Energy S.A., w dniu 31 grudnia 2020 r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę programu emisji obligacji do 200 mln zł, które mają spełniać kryteria dotyczące zielonego długu (Green Bond Principles). Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii. Zielone Obligacje wyemitowała spółka z Grupy Kapitałowej Columbus Energy – New Energy Investments Sp. z o.o.Środki pozyskane w ramach emisji Zielonych Obligacji są przeznaczane przez Grupę Columbus Energy na budowę farm fotowoltaicznych.Materiały, związane z emisją Zielonych Obligacji:     ·         Dokumenty Wykorzystanie środków z obligacji serii F Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych Pobierz Raport niezależnego międzynarodowego audytora firmy Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo Pobierz Uchwała ws. przydziału obligacji serii A Pobierz Raporty bieżące Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł COLUMBUS ENERGY S.A. Pobierz Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji do 0,5 mld zł przez spółkę New Energy Investments, 100% zależną od Columbus Energy Pobierz Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł Pobierz Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji” Pobierz Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł Pobierz Informacje prasowe Columbus Energy wyemituje zielone obligacje o wartości 0,5 mld zł Pobierz Columbus wyemitował Zielone Obligacje za 75 mln zł Pobierz Columbus wyemituje kolejną transzę Zielonych Obligacji za 200 mln zł Pobierz Kontakt:Jeśli masz pytania dotyczące Zielonych Obligacji, wyemitowanych przez Columbus Energy S.A., skontaktuj się telefonicznie lub mailowo:Dorota SemenowiczDyrektor ds. Finansowania Biznesu i [email protected] tel. 533 308 745. 

Green Bonds

Green Bonds is a modern tool enabling access to financing from capital markets and the implementation of projects related to sustainable development, ecology or the development of unconventional energy.

Columbus Energy S.A., on December 31, 2020, concluded with Dom Maklerski BOŚ an agreement for a bond issue program up to 200 million PLN, which are to meet the Green Bond Principles criteria. It was the second agreement on the domestic capital market for the issue of Green Bonds as part of financing renewable energy sources. The Green Bonds were issued by a company from the Columbus Energy Capital Group - New Energy Investments Sp. z o.o.

The funds obtained under the Green Bond issue are allocated by the Columbus Energy Group to the construction of photovoltaic farms.

Materials related to the issue of Green Bonds:

     ·         Company

Wykorzystanie środków z obligacji serii F

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Zaświadczenie o Wskaźnikach Finansowych

Report of the independent international auditor of the company Cicero Shades of Green AS based in Oslo

Resolution on allocation of series A bonds

  • Current reports

Złożenie przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu części obligacji serii F w kwocie 30 mln zł COLUMBUS ENERGY S.A.

Signing the contract and organizing the green bond issue program up to 0.5 billion PLN by New Energy Investments, a 100% subsidiary of Columbus Energy

The Management Board of New Energy Investments sp.z o.o. resolutions on the issue of bonds with a value of up to 75 million PLN

Allocation by the Management Board of New Energy Investments sp.z o.o. bonds worth 75 million PLN, issued under the so-called "Green Bonds"

Signing the contract and organizing the green bond issue program with a value of up to 200 million PLN

  • Press releases

Columbus Energy will issue green bonds worth 0.5 billion PLN

Columbus has issued Green Bonds for 75 million PLN

Columbus will issue another tranche of Green Bonds for 200 million PLN

Contact:

If you have questions about Green Bonds issued by Columbus Energy S.A., please contact us by phone or e-mail:

Dorota Semenowicz

Director of Business Financing and Investments

[email protected] 

tel. 533 308 745.