Walne zgromadzenia Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lutego 2021 r.Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: (i) nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte, (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad, a ponadto (iii) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy do protokołu. W związku z podjęciem uchwał w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd w załączeniu przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki. Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Tekst jednolity zostanie opublikowany niezwłocznie po wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru i przyjęciu przedmiotowego tekstu jednolitego przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 10 lutego 2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lutego 2021 r.Podstawa prawna, Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lutego 2021 r., na godz. 12:00 _"NWZ"_. NWZ odbędzie się w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków.Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego.8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.12. Wolne wnioski.13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informację o zmianach w Statucie i pozostałe załączniki.Załączniki:Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZInformacja o liczbie akcji - NWZKlauzula informacyjna RODOOgłoszenie NWZPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZPełnomocnictwo osoba prawna NWZProjekty uchwał na NWZZmiany statutu NWZOpinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii BOpinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii COpinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii D Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2020 r.Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku.Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:Treść uchwał podjętych na ZWZ 27 sierpnia 2020 r  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2020 r. COLUMBUS ENERGY Spółka AkcyjnaZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20, piętro II, 31-357 Kraków.W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLE Ogłoszenie ZWZ - 2020_.pdfCLE projekty uchwał na ZWZ - 2020_.pdfCLE-Informacja-o-liczbie-akcji-i-głosów-na-ZWZ-2020_.pdfCLE-Formularz-do-głosowania-wraz-z-instrukcją-ZWZ-2020_.pdfCLE-Pełnomocnictwo-osoba-fizyczna-ZWZ-2020_.pdfCLE-Pełnomocnictwo-osoba-prawna-ZWZ-2020_.pdf   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka AkcyjnaZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji następujące osoby:- Pana Waldemara Turskiego (uchwała nr 6/12/2019),- Pana Piotra Kurczewskiego (uchwała nr 7/12/2019),- Pana Łukasza Kaleta (uchwała nr 8/12/2019),- Pana Piotra Krupa (uchwała nr 9/12/2019),O powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki.Obecnie w skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. wchodzi dziewięciu Członków:- Pan Paweł Urbański – Przewodniczący RN,- Pan Marek Sobieski – Członek RN,- Pan Leszek Leńko – Członek RN,- Pan Jerzy Ogłoszka – Członek RN,- Pan Radosław Żemło – Członek RN,- Pan Waldemar Turski – Członek RN,- Pan Piotr Kurczewski – Członek RN,- Pan Łukasz Kaleta – Członek RN,- Pan Piotr Krupa – Członek RN.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_WaldemarTurski-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKurczewski-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_ŁukaszKaleta-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKrupa-2019-12-03.pdf  Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 rokuZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;4_ wzory pełnomocnictw;5_ formularz z instrukcją do głosowania CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) proponowane zmiany statutu;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) wzory pełnomocnictw;6) formularz z instrukcją do głosowania.Podstawa prawna§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf 33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf 33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf 33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf   33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf << 1, 2 >>

Walne zgromadzenia

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: (i) nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte, (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad, a ponadto (iii) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone jakiekolwiek sprzeciwy do protokołu.

 

W związku z podjęciem uchwał w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd w załączeniu przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki. Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. Tekst jednolity zostanie opublikowany niezwłocznie po wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru i przyjęciu przedmiotowego tekstu jednolitego przez Radę Nadzorczą.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 10 lutego 2021

Podstawa prawna, Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lutego 2021 r., na godz. 12:00 _"NWZ"_. NWZ odbędzie się w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informację o zmianach w Statucie i pozostałe załączniki.

Załączniki:
Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ

Informacja o liczbie akcji - NWZ

Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie NWZ

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Zmiany statutu NWZ

Opinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii B

Opinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii C

Opinia zarządu Columbus Energy S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz spółki w całości, w związku z emisją akcji serii D

Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ 27 sierpnia 2020 r

 

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20, piętro II, 31-357 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
  • Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji następujące osoby:
- Pana Waldemara Turskiego (uchwała nr 6/12/2019),
- Pana Piotra Kurczewskiego (uchwała nr 7/12/2019),
- Pana Łukasza Kaleta (uchwała nr 8/12/2019),
- Pana Piotra Krupa (uchwała nr 9/12/2019),
O powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. wchodzi dziewięciu Członków:
- Pan Paweł Urbański – Przewodniczący RN,
- Pan Marek Sobieski – Członek RN,
- Pan Leszek Leńko – Członek RN,
- Pan Jerzy Ogłoszka – Członek RN,
- Pan Radosław Żemło – Członek RN,
- Pan Waldemar Turski – Członek RN,
- Pan Piotr Kurczewski – Członek RN,
- Pan Łukasz Kaleta – Członek RN,
- Pan Piotr Krupa – Członek RN.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
  • Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_WaldemarTurski-2019-12-03_.pdf

CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKurczewski-2019-12-03_.pdf

CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_ŁukaszKaleta-2019-12-03_.pdf

CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKrupa-2019-12-03.pdf

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

 

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
  • Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

 

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;
4_ wzory pełnomocnictw;
5_ formularz z instrukcją do głosowania

 

CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdf

 

CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf

 

CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf

 

CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdf

 

CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdf

 

CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

3) proponowane zmiany statutu;

4) informacja o ogólnej liczbie głosów;

5) wzory pełnomocnictw;

6) formularz z instrukcją do głosowania.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf


33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf


33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf


33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf


33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf


33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf

 

33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf

<< 1, 2 >>