Walne zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania;zmiany statutu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;informacja o ogólnej liczbie głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian statutu na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) informacja o ogólnej liczbie głosów;4) formularze pełnomocnictwa;5) instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki:1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) formularze pełnomocnictwa;6) instrukcja do głosowania.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie głosów; formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.zestawienie proponowanych zmian statutuwprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obradZałączniki:Ogłoszenie ZWZAProjekt uchwał na ZWZAInformacja o liczbie akcji na ZWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZAPełnomocnictwo osoba prawna ZWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika ZWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuWprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI)  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 stycznia 2016 rokuNazwaOgłoszenie o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 rokuZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;4_ wzory pełnomocnictw;5_ formularz z instrukcją do głosowania  Załączniki           PlikOpis  CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Ogłoszenie NWZ - 2019-12-03  CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Projekty uchwał na NWZ - 2019-12-03  CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-12-03  CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-12-03  CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-12-03  CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-12-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) proponowane zmiany statutu;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) wzory pełnomocnictw;6) formularz z instrukcją do głosowania. Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf 33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf 33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf 33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf 33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania;zmiany statutu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;informacja o ogólnej liczbie głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian statutu na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) informacja o ogólnej liczbie głosów;4) formularze pełnomocnictwa;5) instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki:1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) formularze pełnomocnictwa;6) instrukcja do głosowania.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie głosów; formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.zestawienie proponowanych zmian statutuwprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obradZałączniki:Ogłoszenie ZWZAProjekt uchwał na ZWZAInformacja o liczbie akcji na ZWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZAPełnomocnictwo osoba prawna ZWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika ZWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuWprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI)  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 stycznia 2016 rokuNazwaOgłoszenie o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016 << 1 , 2 >>

Walne zgromadzenia

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. formularze pełnomocnictwa;
 5. instrukcja do głosowania;
 6. zmiany statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;
 4. informacja o ogólnej liczbie głosów;
 5. formularze pełnomocnictwa;
 6. instrukcja do głosowania.

Nazwa

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania.


Nazwa

Ogłoszenie NWZA

Projekt uchwał na NWZA

Informacja o liczbie akcji na NWZA

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;
4) informacja o ogólnej liczbie głosów;
5) formularze pełnomocnictwa;
6) instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Nazwa

Ogłoszenie NWZA

Projekt uchwał na NWZA

Zestawienie proponowanych zmian Statutu

Informacja o liczbie akcji na NWZA

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”

Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:

Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:
a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. informacja o ogólnej liczbie głosów; 
 4. formularze pełnomocnictwa;
 5. instrukcja do głosowania.
 6. zestawienie proponowanych zmian statutu
 7. wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZA
Projekt uchwał na ZWZA
Informacja o liczbie akcji na ZWZA
Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA
Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA
Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZA
Zestawienie proponowanych zmian Statutu
Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)
Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI) 

Nazwa
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ 04-01-2016
Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016
Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

 

 • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
 • Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Sterna - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;
4_ wzory pełnomocnictw;
5_ formularz z instrukcją do głosowania
 
 Załączniki          
 PlikOpis 
 CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Ogłoszenie NWZ - 2019-12-03 
 CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Projekty uchwał na NWZ - 2019-12-03 
 CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-12-03 
 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-12-03 
 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-12-03 
 CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-12-03

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

 

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

 

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;

3) proponowane zmiany statutu;

4) informacja o ogólnej liczbie głosów;

5) wzory pełnomocnictw;

6) formularz z instrukcją do głosowania.

 

Podstawa prawna

 

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
 4. formularze pełnomocnictwa;
 5. instrukcja do głosowania;
 6. zmiany statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;
 4. informacja o ogólnej liczbie głosów;
 5. formularze pełnomocnictwa;
 6. instrukcja do głosowania.

Nazwa

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) informacja o ogólnej liczbie głosów;
4) formularze pełnomocnictwa;
5) instrukcja do głosowania.


Nazwa

Ogłoszenie NWZA

Projekt uchwał na NWZA

Informacja o liczbie akcji na NWZA

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;
4) informacja o ogólnej liczbie głosów;
5) formularze pełnomocnictwa;
6) instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Nazwa

Ogłoszenie NWZA

Projekt uchwał na NWZA

Zestawienie proponowanych zmian Statutu

Informacja o liczbie akcji na NWZA

Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZA

Pełnomocnictwo osoba prawna NWZA

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZA

 

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”

Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:

Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:
a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;
f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.

 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
 2. projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
 3. informacja o ogólnej liczbie głosów; 
 4. formularze pełnomocnictwa;
 5. instrukcja do głosowania.
 6. zestawienie proponowanych zmian statutu
 7. wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad

Załączniki:

Ogłoszenie ZWZA
Projekt uchwał na ZWZA
Informacja o liczbie akcji na ZWZA
Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA
Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA
Formularz głosowania przez pełnomocnika ZWZA
Zestawienie proponowanych zmian Statutu
Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)
Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI) 

Nazwa
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ 04-01-2016
Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016
Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016
Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016

<< 1 , 2 >>