Dobre praktyki zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na NewConnect: 1. Przejrzysta i efektywna polityka informacyjnaSpółka prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. 2. Zapewnienie dostępu do informacji do oceny sytuacji SpółkiSpółka zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,życiorysy zawodowe członków organów spółki,powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółkidokumenty korporacyjne spółki,zarys planów strategicznych spółki,opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,opublikowane raporty bieżące i okresowe,kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń TAK Raport roczny za 2015 rok Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnychpytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego DoradcyInformację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,Informacje zawarte na stronie internetowej zamieszczane są w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent dokonuje aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim. Raporty okresowe są zamieszczane w języku polskim. 5. Indywidualna sekcja relacji inwestorskich na www.GPWInfoStrefa.plSpółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl Spółka zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacji Inwestorskich” na stronie www.columbusenergy.pl 6. Bieżący kontakt z przedstawicielem Autoryzowanego DoradcyEmitent utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy.Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą 7. Powiadamianie Autoryzowanego Doradcy Emitent niezwłocznie powiadamia Autoryzowanego Doradcę, jeśli w Spółce nastąpi zdarzenie, które ma istotne znaczenie dla wykonywania jego obowiązków. 8. Zapewnienie Autoryzowanemu Doradcy dostępu do informacjiEmitent zapewnia Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków. 9. Emitent w raporcie rocznym:przekazuje informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,nie przekazuje informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzeniaCzłonkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia 11. Publiczne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami Emitent co najmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizuje publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do precyzowania ceny emisyjnej albo mechanizmu jej ustalenia lub zobowiążę organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 13. Niezbędny odstęp czasowy pomiędzy uchwałami walnego zgromadzeniaUchwały walnego zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do ustalenia dnia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowejJeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się, aby uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej zawierała tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz rocznych, dających pełny obraz sytuacji Spółki. 16a Naruszenie obowiązku informacyjnegoW przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent niezwłocznie opublikuje, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Pobierz dokument

Dobre praktyki

zasad ładu korporacyjnego spółek notowanych na NewConnect:

Spółka prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej.

Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

Spółka zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

 • podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)
 • opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,
 • opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,
 • życiorysy zawodowe członków organów spółki,
 • powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
 • dokumenty korporacyjne spółki,
 • zarys planów strategicznych spółki,
 • opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),
 • strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,
 • dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,
 • opublikowane raporty bieżące i okresowe,
 • kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,
 • informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń TAK Raport roczny za 2015 rok Columbus Energy S.A. (dawniej: Columbus Capital S.A.) skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych
 • pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
 • informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
 • informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
 • informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
 • Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,
 • dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • Informacje zawarte na stronie internetowej zamieszczane są w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent dokonuje aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie

Raporty okresowe są zamieszczane w języku polskim.

Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl

 

Spółka zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacji Inwestorskich” na stronie www.columbusenergy.pl

Emitent utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy.
Spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą

Emitent niezwłocznie powiadamia Autoryzowanego Doradcę, jeśli w Spółce nastąpi zdarzenie, które ma istotne znaczenie dla wykonywania jego obowiązków.

Emitent zapewnia Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków.

 • przekazuje informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,
 • nie przekazuje informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia

Emitent co najmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, organizuje publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Spółka zobowiązuje się do precyzowania ceny emisyjnej albo mechanizmu jej ustalenia lub zobowiążę organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Uchwały walnego zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do ustalenia dnia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się, aby uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej zawierała tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz rocznych, dających pełny obraz sytuacji Spółki.

 

16a Naruszenie obowiązku informacyjnego

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent niezwłocznie opublikuje, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.