Dokumenty spółki Informacja o realizowanej strategii podatkowej  Pobierz Statut spółki Columbus Energy S.A. Pobierz KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2016 Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital S.A. uzasadniające połączenie Pobierz Opinia z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital sporządzone w trybie art. 501 K.S.H uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie Pobierz Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz

Dokumenty spółki

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 

Statut spółki Columbus Energy S.A.

KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2016

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital S.A. uzasadniające połączenie

Opinia z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A.

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital sporządzone w trybie art. 501 K.S.H uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A.

Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A.