Dokumenty spółki Statut spółki Columbus Energy S.A. Pobierz Strategia Columbus Energy S.A. Pobierz KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny Pobierz Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz Regulamin Zarządu Pobierz Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. Pobierz Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2021 roku Pobierz Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 roku Pobierz Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A.  Pobierz Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A. Pobierz

Dokumenty spółki

Statut spółki Columbus Energy S.A.

Strategia Columbus Energy S.A.

KRS Columbus Energy S.A.  – aktualny

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

Sprawozdanie Zarządu Columbus Capital uzasadniające połączenie Columbus Capital S.A. oraz Columbus Energy S.A. 

Opinia niezależnego rewidenta z badania planu połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A.

Plan połączenia Columbus Capital S.A. i Columbus Energy S.A.