Regulamin Program Poleceń Columbus

I. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu Poleceń Klientów (dalej: “Program”).
 2. Organizatorem Programu jest Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608.
 3. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie.
 4. Treść Regulaminu stanowi załącznik do Umowy. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.
 5. Program polega na: polecaniu i promowaniu przez Polecającego usług świadczonych przez Organizatora tj. usług realizowanych na nieruchomościach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanych z wykonywaniem dostawy i montażu:
  a) instalacji fotowoltaicznych;
  b) pomp ciepła;
  c) magazynów energii;
  d) ładowarek do samochodów elektrycznych;
  e) termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń;
 2. Organizator – Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608.
 3. Polecający – osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała swój udział w Programie za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora i zaakceptowała Regulamin przystępując do Programu.  Polecającym nie mogą być następujące osoby:
  a) byli i obecni pracownicy Organizatora w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, którzy zgodnie z zakresem obowiązków zawierali lub zawierają w imieniu i na rzecz Spółki Columbus Energy S.A. umowy dotyczące produktów oferowanych przez Spółkę Columbus Energy S.A lub
  b) osoby, które świadczą lub świadczyły osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej na rzecz Organizatora usługi w zakresie zawierania w imieniu i na rzecz Spółki Columbus Energy S.A. umów dotyczących produktów oferowanych przez Spółkę Columbus Energy S.A na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach indywidualnych działalności gospodarczych, lub w charakterze wspólnika spółki osobowej (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna) lub w ramach zasiadania w organach statutowych spółek kapitałowych (Zarząd, Rada Nadzorcza), lub pełnienia funkcji pełnomocnika lub prokurenta.
 4. Polecany – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególne przyznają zdolność prawną, która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Instalację Fotowoltaiczną lub Pompę Ciepła lub Magazyn Energii lub Ładowarkę od Organizatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnicy – ilekroć Regulamin będzie dotyczył łącznie Polecającego i Poleconego.
 6. Wynagrodzenie – świadczenie otrzymane przez Polecającego, szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

III. Czas trwania programu

 1. Program trwa od 21 kwietnia 2023 r. do 30.06.2024 r. lub do odwołania. 
 2. W przypadku zakończenia lub odwołania Programu Polecającemu przysługiwać będzie wynagrodzenie, o którym mowa w Załączniku nr 1  do Regulaminu tylko o ile najpóźniej w chwili zakończenia lub odwołania Programu spełnione są przesłanki, o których mowa w pkt V Regulaminu, tj. zgłoszenie będzie skuteczne. 
 3. Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia programu bez podania przyczyny.
 4. Jeżeli zasady Programu w trakcie jego trwania ulegną zmianie, w szczególności zmianie ulegnie Regulamin lub Załącznik nr 1 do Regulaminu, za chwilę decydującą dla określenia uprawnień przysługujących Polecającemu uznaje się moment dokonania przez Polecającego zgłoszenia Poleconego do Programu.

IV. Warunki udziału w Programie

 1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny
 2. Warunkiem udziału w Programie jest akceptacja Regulaminu w całości i rejestracja w systemie informatycznym Organizatora.
 3. Polecający nie może być jednocześnie Polecanym.
 4. Polecającym może każda osoba spełniająca warunki opisane w pkt II ust. 3 Regulaminu, bez względu na to czy dotychczas zawarła jakąkolwiek umowę sprzedaży i montażu  Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki lub termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” z Organizatorem.
 5. Polecający przekaże Organizatorowi dane Polecanego, jedynie po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych, zgody telekomunikacyjnej, zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Na wniosek Organizatora, powyższe zgody zostaną pisemnie dostarczone przez Polecającego na adres Organizatora.
 6. Polecenia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Polecającego za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora, tj. za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora linku, poprzez który Polecający zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego w ramach którego Polecający złoży niezbędne oświadczenia i prześle je Organizatorowi (w formie elektronicznej). 
 7. W celu udziału w Programie Polecający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na:
  a) przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej za pomocą komunikacji elektronicznej.
  b)przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych w trakcie trwania umowy.
  c) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych po zakończeniu umowy.
  d)udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy CE.
  e)przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona została w pkt VIII. Regulaminu.
 8. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 9. Jeżeli kilku Polecających dokona Polecenia, podając tego samego Poleconego, wówczas uznaje się, że ten, od którego Organizator otrzymał zgłoszenie jako pierwsze, uznawany jest za Polecającego.
 10. Uczestnik Programu przystępując do Programu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo wykluczenia z Programu, jeżeli Polecający:
  a)
  nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  b)przekazał Organizatorowi fałszywe dane Poleconego
  c)naraził dobre imię Organizatora,
  d) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

V. Skuteczne polecenie 

 1. Aby polecenie Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki było skuteczne i uprawniało Polecającego do odbioru wynagrodzenia, w terminie 90 dni od dnia dokonania polecenia w systemie informatycznym Organizatora muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  a) Polecony zawrze z Organizatorem ważną i skuteczną umowę sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki,
  b ) Polecony wywiąże się z płatności wg. zasad wynikających z zawartej umowy, co warunkuje montaż Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki.
  c) Instalacja Fotowoltaiczna lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki zakupiona przez Poleconego zostanie całkowicie zamontowana.

1a) Aby polecenie termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” było skuteczne i uprawniało Polecającego do odbioru wynagrodzenia, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
a ) w terminie 90 dni od dnia dokonania polecenia w systemie informatycznym Organizatora Polecony zawrze z Organizatorem ważną i skuteczną umowę termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”,
b ) Organizator otrzyma pierwszą transzę wynagrodzenia (zaliczkę) w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w umowie termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

2)W przypadku, gdy Polecony będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, nabywającą Instalację Fotowoltaiczną w związku z prowadzoną działalnością, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia zawarcia z Organizatorem ważnej i skutecznej umowy sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej, zawrze z Organizatorem kolejną ważną i skuteczną umowę sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Polecającemu będzie przysługiwać Wynagrodzenie zgodnie z pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
3) W przypadku, gdy Polecony zawrze z Organizatorem Umowę na usługi doradcze – „Nowe Domy”, a następnie w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia zawarcia z Organizatorem tej umowy, zawrze z Organizatorem ważną i skuteczną umowę sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Polecającemu będzie przysługiwać Wynagrodzenie zgodnie z pkt 1, pkt 2 albo pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu.
4)Informację o skuteczności polecenia Polecający otrzyma poprzez system informatyczny Organizatora oraz na adres mailowy wskazany w momencie rejestracji.
5) Po otrzymaniu informacji o skuteczności polecenia, w profilu Polecającego wygeneruje się automatycznie umowa o treści zgodnej z warunkami Regulaminu, którą Polecający zobowiązany będzie w terminie 90 dni od dnia otrzymania informacji o skuteczności polecenia:
uzupełnić, wydrukować, podpisać i przesłać w dwóch egzemplarzach na adres korespondencyjny Organizatora, albo
uzupełnić, podpisać podpisem zaufanym i przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected] lub przesłać za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora.
6) Organizator zweryfikuje prawidłowość zgłoszenia dokonanego przez Polecającego. W przypadku gdy Polecony:
a)współpracuje już z Organizatorem;
b)został zgłoszony uprzednio przez innego Polecającego, chyba że dokonanie polecenia nastąpiło po upływie 90 dni od dnia wcześniejszego zgłoszenia;
c)został zgłoszony uprzednio innymi kanałami do Organizatora, chyba że dokonanie polecenia nastąpiło po upływie 90 dni od dnia wcześniejszego zgłoszenia;
d)sam skontaktował się uprzednio z Organizatorem, chyba że dokonanie polecenia nastąpiło po upływie 90 dni od dnia wcześniejszego kontaktu Poleconego z Organizatorem;
zamieszkuje wspólnie z Polecanym w jednym gospodarstwie domowym
e)Polecony i Polecający są współwłaścicielami nieruchomości albo wspólnie na podstawie innego tytułu prawnego korzystają z nieruchomości, na której miałby odbyć się montaż Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki lub termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”;
f)nie zawrze umowy z Organizatorem;
g)Organizator z innych powodów nie będzie mógł podjąć współpracy z Poleconym;
h)Organizator odrzuci zgłoszenie Polecającego, a wynagrodzenie za dokonane zgłoszenie nie będzie należne.

VI. Wynagrodzenie

1)Wynagrodzeniem dla Polecającego za każdego Poleconego Klienta jest kwota w wysokości wskazanej w pkt 1 albo w pkt 2 albo w pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu. Przy czym jeśli dany Klient kupi u Organizatora zarówno Instalację Fotowoltaiczną lub Pompę Ciepła lub Magazyn Energii lub Ładowarkę lub termomodernizację z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” na skutek skutecznie dokonanego polecenia, wynagrodzenie zostanie przyznane odrębnie za polecenie zakupu każdego z produktów.
2) Jeden Klient polecający może otrzymać wynagrodzenie z tytułu kilku poleceń, odpowiadających liczbie Klientów Polecanych, z którymi zawarta została nowa umowa sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej lub Pompy Ciepła lub Magazynu Energii lub Ładowarki lub termomodernizacji z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”.
3)Kwota wynagrodzenia zostanie przesłana na rachunek bankowy Polecającego wskazany w umowie zawartej z:
a) Polecającym będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – w terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od dnia otrzymania od Polecającego podpisanej umowy dotyczącej danego Polecającego i danego produktu.
b) Polecającym będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – po podpisaniu umowy dotyczącej danego Polecającego i danego produktu, w terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od dnia otrzymania od Polecającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z umową.
4)Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty, wydatki i opłaty, jakie poniósł Polecający w związku z wykonywaniem poleceń na rzecz Organizatora.
5) Polecający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej , z racji tego statusu otrzymuje Wynagrodzenie, która stanowi dla Polecającego przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.). Kwota otrzymanego wynagrodzenia stanowi przychód Polecającego, który zobowiązany jest do samodzielnego opodatkowania i rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT. Organizator w terminie do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym przekaże Polecającemu informację PIT-11, stanowiącą podstawę do dokonania rozliczenia rocznego Polecającego. Polecający wyraża zgodę na przekazanie mu informacji PIT-11 drogą elektroniczną na podany przez niego w Oświadczeniu o przystąpieniu do programu adres e-mail.

VII. Reklamacje

1) Reklamacje mogą być zgłaszane poprzez system informatyczny Organizatora, poprzez przesłanie wiadomości do Organizatora.
2) Reklamacja może zostać także złożona listownie na adres korespondencyjny Organizatora.
3)Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
4)Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub data wprowadzenia reklamacji do systemu informatycznego Organizatora. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 lub 2, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Polecającego wskazany w trakcie rejestracji w systemie informatycznym Organizatora. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co nie wyłącza prawa Polecającego do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5)Reklamacja powinna zawierać:
a ) imię i nazwisko
b ) adres do korespondencji
dokładny opis i przyczynę składanej reklamacji
identyfikator polecenia (ID polecenia widoczne w systemie informatycznym)

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując swój udział w Programie Poleceń Klientów, Polecający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do realizacji niezbędnych celów służących wykonaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Polecający, przed przekazaniem danych osobowych Polecanego do Columbus Energy S.A., zobowiązany jest do poinformowania go o zasadach przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zakładce www.columbusenergy.pl/rodo/ .
 3. Polecający i Polecany przyjmują do wiadomości, że: administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną lub jego przedstawiciela będącego osobą fizyczną  jest Columbus Energy S.A., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków. Cele przetwarzania: realizacja regulaminu Programu Poleceń  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub prowadzenie działań marketingowych i promocji produktów lub usług (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeśli  Polecający lub Polecany wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (mailowo lub telefonicznie). Polecającemu lub Polecanemu, których dane dotyczą przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO takie jak prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. W celu realizacji swoich praw lub pytań w sprawie przetwarzania danych Polecający lub Polecony może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora ([email protected]) lub skorzystać z formularza umieszczonego na stronie www.columbusenergy.pl/rodo/ . Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: www.columbusenergy.pl/rodo/, a także  w materiałach dodatkowych przekazanych Polecającemu i Polecanemu.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 1.09.2023 r.
 2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego regulaminu mają jedynie charakter porządkujący i nie stanowią podstawy do interpretowania jego treści.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Programu, w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
 4. Na podstawie niniejszego Regulaminu nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Organizatora Polecającemu, jak i przez Polecającego Organizatorowi.

Załącznik nr 1 do Regulamin Programu Poleceń

 1. Wynagrodzenie za dokonanie polecenia, spełniającego warunki określone w Regulaminie dla Polecającego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, niebędącego pracownikiem Organizatora w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub niebędącego osobą świadczącą na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, ustala się w następujących wysokościach:

 

lp.ProduktWysokość należnego wynagrodzenia brutto
1.Instalacja Fotowoltaiczna
a)w przypadku gdy Poleconym jest osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od mocy instalacji1.000,00 PLN
b)w przypadku gdy Poleconym jest osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:
– o mocy poniżej lub równej 10 kW1.000,00 PLN
– o mocy powyżej 10 kW do 50 kW50,00 PLN/kWp
– o mocy powyżej 50 kW30,00 PLN/kWp
2.Pompa Ciepła1.000,00 PLN
3.Magazyn Energii1.000,00 PLN
4.Ładowarka1.000,00 PLN
5.Termomodernizacja z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”1.000,00 PLN

 

2. Wynagrodzenie za dokonanie polecenia, spełniającego warunki określone w Regulaminie dla Polecającego będącego Pracownikiem Organizatora w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub będącego osobą świadczącą na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, za wyjątkiem umów zawartych w ramach indywidualnych działalności gospodarczych, ustala się w następujących wysokościach:

 

lp.ProduktWysokość należnego wynagrodzenia brutto
1.Instalacja Fotowoltaiczna
a)w przypadku gdy Poleconym jest osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od mocy instalacji
b)w przypadku gdy Poleconym jest osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:
– o mocy poniżej lub równej 10 kW850,00 PLN
– o mocy powyżej 10 kW do 50 kW42,00 PLN/kWp
– o mocy powyżej 50 kW25,00 PLN/kWp
2.Pompa Ciepła850,00 PLN
3.Magazyn Energii850,00 PLN
5.Termomodernizacja z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”850,00 PLN

 

3. Wynagrodzenie za dokonanie polecenia, spełniającego warunki określone w Regulaminie dla Polecającego będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą , niebędącego pracownikiem Organizatora w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub niebędącego osobą świadczącą na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, za wyjątkiem umów zawartych w ramach indywidualnych działalności gospodarczych, ustala się w następujących wysokościach:

 

lp.ProduktWysokość należnego wynagrodzenia netto
1.Instalacja Fotowoltaiczna
a)w przypadku gdy Poleconym jest osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem niezwiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od mocy instalacji1000,00 PLN
b)w przypadku gdy Poleconym jest osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:
– o mocy poniżej lub równej 10 kW1000,00 PLN
– o mocy powyżej 10 kW do 50 kW50,00 PLN/kWp
– o mocy powyżej 50 kW30,00 PLN/kWp
2.Pompa Ciepła1000,00 PLN
3.Magazyn Energii1000,00 PLN
4.Ładowarka1000,00 PLN
5.Termomodernizacja z prefinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”1000,00 PLN
zapytaj o ofertę
Columbus