Odnawialne źródła energii w Polsce

12/07/2019

Autor: Sylwia Lewkowicz

5 minut czytania

odnawialne źródła energii w Polsce

Obecnie najwięcej energii produkowanej w Polsce pochodzi z paliw konwencjonalnych jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Zasoby węgla są znaczne, lecz 85% pokładów zlokalizowanych jest tak głęboko, że ich wydobycie jest nieopłacalne i niebezpieczne. Gaz i ropa pochodzą głównie z importu, jesteśmy zależni od zagranicznych dostaw i narzucanych cen. W miarę rozwoju gospodarczego i technologicznego zapotrzebowanie na energię rośnie, pozyskiwanie jej z paliw kopalnych jest nieuzasadnione ekonomicznie. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt ekologiczny. Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne.

Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski

Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz OZE, stało się już globalnym trendem. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii przyczynia się do oszczędzania naturalnych zasobów, a także poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Polska ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej (1 kWh).

Emisja CO2 na 1 kWh wyprodukowanej energii (dane z dn. 12.07.2019)

emisja co2 energetyka polska

Źródło: electricitymap.org

Rozwój OZE to także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, stabilizacja rynku energii oraz powstanie nowych miejsc pracy. 

Odnawialne źródła energii udział w Polsce

Według założeń unijnych alternatywne źródła energii mają w przyszłości stanowić istotny udział w bilansie energetycznym Europy. Celem UE jest uzyskanie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. w końcowym zużyciu energii brutto. Do końca 2032 roku ma to być co najmniej 32% energii z OZE. Każde państwo członkowskie ma jednak swój własny plan. Zgodnie z celami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział OZE w finalnej konsumpcji energii dla Polski do 2020 roku powinien wynieść 15%, a do 2030 roku 21%. Niespełnienie wymagań może wiązać się z potężnymi karami, które wg danych z raportu NIK mogą wynieść nawet 8 mld złotych rocznie.

Polska ma ogromny potencjał w rozwijaniu OZE. Niestety w ostatnich latach można zaobserwować stagnację w tym sektorze, a nawet zmniejszenie roli OZE na rzecz elektrowni węglowych. Główną przyczyną zahamowania wzrostu udziału alternatywnych źródeł energii w bilansie krajowym jest brak konsekwentnej polityki państwa wobec OZE oraz narzucenie ograniczeń w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Na koniec 2018 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8593 MW, to jedynie o 55 MW więcej. 

[MW]

Moc zainstalowana w OZE w Polsce w latach 2012-2018 w MW (źródło: URE)

Rozkład na poszczególne technologie OZE wygląda następująco:

odnawialne źródła energii w Polsce
Moce zainstalowane w instalacjach OZE do wytwarzania energii elektrycznej. Oprac. IEO na podstawie danych URE.

Największy udział w polskim rynku OZE mają elektrownie wiatrowe, wodne i biomasa. Ale intensywny rozwój fotowoltaiki, zwłaszcza w sektorze mikroinstalacji może uczynić ją w najbliższym czasie drugą (po lądowej energetyce wiatrowej) technologią OZE w Polsce. Jak to możliwe?

Powyższy wykres obejmuje jedynie małe instalacje  fotowoltaiczne powyżej 50 kWp i te posiadające koncesje na odsprzedaż energii elektrycznej, które w Polsce stanowią łącznie niecałe 150 MW przyłączonej mocy. Tymczasem realna moc wszystkich instalacji (w tym prosumenckich) wynosi około 700 MW i systematycznie się powiększa. 

odnawialne źródła energii w Polsce
Moce zainstalowane w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce (stan na koniec kwietnia 2019 r.). Oprac. IEO na podstawie danych URE.

Znaczny wzrost zainteresowania budową mikroinstalacji fotowoltaicznych ostatnich latach jest związany głównie z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej i taryfami z których korzystają przedsiębiorcy. 

Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce

By zrealizować cel 15% udziału energii z OZE w 2020 roku konieczna jest całkowita transformacja polityki energetycznej kraju. Niestety na to się tak szybko nie zanosi. Realnym ratunkiem przed wysokimi karami jest szybkie uruchomienie aukcji OZE i budowa małych oraz mikro systemów fotowoltaicznych. Konieczne w tym zakresie jest wsparcie samorządów i przedsiębiorców, jak i szybka nowelizacja ustawy o OZE, która ma na nowo zdefiniować prosumenta.

Alternatywne źródła energii – korzyści

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii zamiast paliw kopalnych jest najbardziej efektownym sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Ich zastosowanie przynosi efekt ekologiczny zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także poprawy zaopatrzenia w prąd terenów słabiej zurbanizowanych. Dodatkowo oprócz ograniczenia emisji, stosowanie OZE pozwala na uregulowanie stosunków wodnych oraz zmniejszenie odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania konwencjonalnych surowców energetycznych.

Alternatywne źródła energii są:

  • tanie,
  • odnawialne,
  • ekologiczne,
  • łatwo dostępne.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej