Columbus Energy S.A. miała prawie 10 mln zł przychodów w 1 kw. 2018 r.

14/05/2018

Autor: Mateusz Konkiel

4 minuty czytania

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, wypracowała w 1 kw. 2018 r. jednostkowy zysk netto na poziomie 924 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 9.115 tys. zł. Spółka umacnia pozycję rynkową w branży oraz powołała zespół Badań i Rozwoju, którego celem jest transformacja Spółki w firmę technologiczną.

Emitent zwiększył jednostkowe przychody netto ze sprzedaży w 1 kw. 2018 r. do poziomu 9.115 tys. zł wobec 6.374 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Na poziomie skonsolidowanym Columbus Energy S.A. zanotowała ponad 256 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 9.368 tys. zł. W minionym kwartale Spółka podpisała ponad 900 nowych umów na montaż instalacji fotowoltaicznych, notując prawie 3-krotny wzrost w ujęciu rdr. Ponad 95% instalacji jest obecnie finansowanych przez instytucje finansowe, co bardzo pozytywnie wpływa na stabilność i płynność finansową Columbus Energy S.A. oraz perspektywy utrzymania wysokiego tempa rozwoju. Emitent zwiększa także swoją aktywność na rynku instalacji fotowoltaicznych dla klientów biznesowych. Zarząd Columbus Energy S.A. jest przekonany, że Spółka wypracowała już optymalny model organizacyjny i sprzedażowy.

„Jesteśmy najlepiej rozwiniętą organizacją w Polsce, która procesowo dostarcza rozwiązania systemów fotowoltaicznych. Końcówka pierwszego kwartału udowodniła to, a aktualny wzrost sprzedaży i poprawiające się procesy wewnętrzne powodują, że ten rok powinien być najlepszym w historii. Dzisiaj Columbus Energy dostarcza swoje usługi nie tylko do segmentu instalacji domowych, ale do całego rynku odbiorców, również biznesowych.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Spółka cały czas analizuje otoczenie rynkowe i zmieniające się trendy w branży energetycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie. W 1 kw. 2018 r. powołany został przez Columbus Energy S.A. pierwszy zespół R&D, który w oparciu o innowacyjne technologie może w przyszłości wykreować nowe produkty i usługi. W ten sposób Emitent może przekształcić się z firmy sprzedażowej w technologiczną. Zarząd Spółki będzie prowadził działania, które pozwolą jak najefektywniej wykorzystać rewolucję w branży energetycznej.

„Zmienia się klimat wokół fotowoltaiki. To technologia, która jest elementem ekosystemu powiązanego z elektromobilnością i magazynami energii. Trendy światowe i europejskie jasno wskazują, że nacisk na branżę samochodów elektrycznych jest niesamowity, a za tym idą innowacje w technologiach takich jak Vehicle to Grid, czy Vehicle to Home. Właśnie tutaj Columbus Energy w przyszłości widzi swoją rolę jako integratora technologii dla masowego rynku.” – wyjaśnia Prezes Zieliński.

Akcjonariusze Columbus Energy S.A. podjęli podczas NWZA w dniu 08.05.2018 r. Uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 7:1. Prospekt emisyjny złożony przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich jej akcji jest obecnie procedowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Emitent odstąpił również od przeprowadzenia emisji akcji przy zmianie rynku notowań.

Columbus Energy S.A. osiągnęła w 2017 r. przychody na poziomie skonsolidowanym w wysokości 30,66 mln zł i miała 2,59 mln zł zysku na działalności operacyjnej, notując wyraźny wzrost wyników finansowych w ujęciu rok do roku. Spółka przeprowadziła w 2017 r. 4 emisje obligacji, pozyskując z nich łącznie ponad 11 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej

    czytaj więcej
    !