Energia Plus - dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw

15/10/2020

Autor: Sylwia Lewkowicz

4 minuty czytania

energia plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1 października rozpoczął nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Do rozdysponowania jest aż 1,3 mld zł!

Energia Plus – dla kogo?

Beneficjentami programu “Energia Plus” są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Beneficjentami mogą zostać również uczestnicy I naboru, (który został skrócony do 28 września br.), którzy nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, lub ich wnioski nie zostały przeprocesowane. To oznacza, że organy statutowe NFOŚiGW nie zatwierdziły warunków dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie. Spełniający warunki wnioskodawcy mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Energia Plus – terminy i sposób składania wniosków

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –
17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków
. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. By wysłać wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Energia Plus – budżet i formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji. Budżet programu wynosi:

 • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki,
 • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych (dla technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a – która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego czy geotermii),
 • dla zwrotnych form dofinansowania – od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Okres wdrażania programu

Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

Energia Plus – rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu

O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

 • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
 • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
 • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
 • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej,
 • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Pełen wykaz dostępny w regulaminie – https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2018/1/16/00_pp_energia_plus_z_kryteriamidocx.pdf

OZE z dofinansowaniem – Energia Plus

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Energia Plus – ocena wniosku o dofinansowanie

Każdy wniosek złożony w ramach programu priorytetowego „ Energia Plus” podlega ocenie według następujących kryteriów:

1. kryteria dostępu;

2. kryteria jakościowe:

 • kryteria jakościowe punktowe;
 • kryteria jakościowe dopuszczające;

3. kryteria horyzontalne (fakultatywne).

Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów (0 pkt) skutkuje odrzuceniem wniosku.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej
  !