Program Mój Prąd - sprawdź zasady dotacji

29/06/2021

Autor: Sylwia Lewkowicz

7 minut czytania

mój prąd

“Mój Prąd” to
rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Ministerstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzięki wsparciu liczba instalacji na polskich domach zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich. Nowy program ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej.


Mój Prąd – kiedy rozpoczyna się program?

Do III edycji programu Mój Prąd zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w
fotowoltaikę.

Trzeci nabór rozpocznie się już 1 lipca 2021 r.

Dotacja z programu “Mój Prąd” – ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Do tej pory wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie mogła jednak przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzymała maksymalną kwotę – 5 tys. zł. Kwota dofinansowania w 3 edycji wynosi 3 tys. zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument będzie może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy dotacja w programie “Mój Prąd” jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji “na rękę”.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy

Pozytywne opinie o fotowoltaice oraz dostępne dofinansowania sprawiły, że elektrownie słoneczne zyskały ogromną popularność. Budżet pierwszej edycji wyczerpał się szybciej niż przewidziano. W trzeciej edycji dofinansowania również będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona po oficjalnym uruchomieniu programu. Wniosek trzeba będzie złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r.
Beneficjent
ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.
Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku przez firmę współpracują w programie, która ma zawarte porozumienie z NFOŚiGW.

Jakie dokumenty do wniosku o dopłatę “Mój Prąd”?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano
  • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub do wyczerpania środków).

Wnioski o dofinansowanie w ramach w programu „Mój Prąd” można składać online na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

Sprawdź jakie są najczęstsze błędy we wniosku „Mój Prąd” i dowiedz się jak ich uniknąć.

Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt?

Oczywiście, wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Jak informuje NFOŚiGW czas na rozpatrzenie wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie).

W przypadku wpłynięcia:

  • ≤ 500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku,
  • 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni,
  • 1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni,
  • ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dni.

Co więcej, NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do
wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków
wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu).

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Budżet programu “Mój Prąd”

Budżet w III edycji programu Mój Prąd wynosi wynosi 534 000 mln zł. Oznacza to, że z dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie mogło skorzystać 178 tys. rodzin (zakładając, że każda z nich otrzyma maksymalne 3000 zł dopłaty).

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Czy dotację z “Mój Prąd” można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

By otrzymać dotację z programy “Mój Prąd”, wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV.
Do wniosku należy dołączyć wtedy oświadczenie o samodzielnym montażu.

Instalacje Columbus gotowe na program Mój Prąd

Columbus dopilnuje by proces montażu i zgłoszenie było dostosowane do programu “Mój Prąd”, tak byś otrzymał dofinansowanie. Jeśli chcesz skorzystać z dotacji skontaktuj się z naszym ekspertem – tel. 12 307 30 96 (8:00-18:00).

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej