Dynamiczne bilansowanie z gwarancją 1:1 – dowiedz się, jak to działa!

Zobacz
8 minut 18 sekund

Program Mój Prąd 4.0 – sprawdź zasady dotacji

Zasady Mój Prąd 4.0

“Mój Prąd” to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią. Celem zaktualizowanego programu, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na nowy system rozliczeń Prosumentów – net-billing. Dla kogo przeznaczony jest program dotacji? Na jakie wsparcie mogą liczyć Prosumenci? Sprawdź!

Mój Prąd 2023 – kiedy rozpoczyna się program?

Do IV edycji programu Mój Prąd zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę. Czwarty nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r., został przedłużony i potrwa do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków.

AKTUALIZACJA – 17 marca 2023 czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Na co dotacja?

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
 • magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
 • magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

* Dotacji podlegają jedynie urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0” a “Mój Prąd 4+”– ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się. W czwartej edycji prosument mógł liczyć na maksymalnie 5 tys. zł dotacji do fotowoltaiki, do 7,5 tys. zł na magazyn energii, magazynu ciepła do 5 tys. zł, do systemu zarządzania energią HEMS/EMS do 3 tys. zł. W listopadzie ogłoszono podwyższenie kwot dofinansowania, tzw. program „Mój Prąd 5.0” (choć formalnie jest to nadal IV edycja). W nowej odsłonie programu, w przypadku magazynu energii dotacja wzrosła aż o 8,5 tys. złotych!

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 31 tys. złotych, z czego:

 • sama instalacja PV – do 6000 zł,
 • instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7000 zł,
 • magazyn ciepła – do 5000 zł,
 • magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Ważne – wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. W 4 edycji warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy dotacja w programie “Mój Prąd” jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji “na rękę”.

“Mój Prąd 4+” – kto pierwszy ten lepszy

Pozytywne opinie o fotowoltaice oraz dostępne dofinansowania sprawiły, że elektrownie słoneczne zyskały ogromną popularność. Budżet poprzednich edycji szybko się rozchodził. W przedłużonej IV edycji dofinansowania również są przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona. Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.

Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku przez firmę współpracują w programie, która ma zawarte porozumienie z NFOŚiGW jak Columbus.

Dotacja Mój Prąd jak złożyć wniosek

Jakie dokumenty do wniosku o dopłatę “Mój Prąd”?

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing,
 • faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania,
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego),
 • zaświadczenie OSD potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.

Dodatkowo:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Wniosek składa się w terminie od 15.04.2022 r. do 15.03.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Ocena wniosku według kryteriów dostępu dokonywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. Niespełnienie choć jednego z warunków skutkuje odrzuceniem wniosku, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany we wniosku.

Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt?

Oczywiście, wystarczy przedstawić potwierdzenie z banku lub oświadczenie wykonawcy, że faktura została opłacona w całości lub kopie faktury z adnotacją “zapłacono przelewem”.

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Budżet programu “Mój Prąd”

Wyznaczony budżet wynosi 855 mln zł, jednak uwzględnia również środki przeznaczone na trzecią edycję programu. 

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji. Jednak o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu (dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach).

Czy dotację z “Mój Prąd” można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

By otrzymać dotację z programu “Mój Prąd”, wnioskodawcy którzy posiadają niezbędne kwalifikacje mogą dokonać samodzielnego montażu zakupionej mikroinstalacji PV. Do wniosku należy dołączyć wtedy oświadczenie o samodzielnym montażu. 

Instalacje Columbus gotowe na program „Mój Prąd

W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania objęte dofinansowaniem z programu „Mój Prąd”. W ramach kompleksowej obsługi, pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie.

Oceń ten artykuł

powiązane artykuły
czytaj bloga
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Fotowoltaika dofinansowanie 2024 – jak uzyskać dotacje do instalacji OZE?
Odnawialne źródła energii to najprostszy sposób na obniżenie rachunków za prąd i ochronę środowiska. Popularność fotowoltaiki rośnie z roku na rok. Do niedawna nieznana, dziś zasila tysiące polskich gospodarstw. Dużą zachętę dla...
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały opublikowane zasady wsparcia. Na dotację z programu ̶...
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Wniosek “Mój Prąd” – jak złożyć i uniknąć najczęstszych błędów
Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej danych wynika, że średnio co szósty wniosek o przyznanie dotacji z programu “Mój Prąd” jest odrzucany. Jakie...
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze 2024 – na ile dofinansowania możesz liczyć?
Czyste Powietrze to jeden z najpopularniejszych programów wspierający walkę ze smogiem poprzez modernizację i poprawę efektywności energetycznej polskich domów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym...
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Fotowoltaika – od czego zależy cena instalacji paneli fotowoltaicznych
Na cenę instalacji fotowoltaicznej składa się wiele czynników, między innymi moc systemu, rodzaj inwertera czy specyfika dachu. Bez analizy wszystkich elementów, nie można jednoznacznie stwierdzić ile będzie kosztować elektrownia słone...
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Jaka moc instalacji fotowoltaicznej pokryje moje zapotrzebowanie?
Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych moc fotowoltaiki powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała ro...
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
Energia Plus 2024- dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw
1 lutego 2023 r. rozpoczął się IV nabór do programu Energia Plus, skierowanego do przedsiębiorców, który planowo potrwa aż do końca 2024 r. Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i pop...
zapytaj o ofertę
Columbus