Mój Prąd 3.0 – reaktywacja dotacji

29/06/2021

Autor: Sylwia Lewkowicz

6 minut czytania

Mój Prąd 3.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchomienie kolejnej edycji programu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Tuż przed startem III naboru, zostały opublikowane zasady wsparcia. Na dotację z programu „Mój Prąd 3.0” mogą liczyć osoby, które kupiły instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku. Ile wynosi dotacja z nowego programu? Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku? Jakie obowiązki musi spełnić beneficjent?


Mój Prąd 3.0 start 1 lipca

Nabór do „Mojego Prądu 3.0” wystartuje 1 lipca 2021 roku, ale do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę.

– Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu.

Mój Prąd 3.0 warunki programu

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

 • dopłata wynosi maksymalnie 3000 zł, jednocześnie nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji (dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT),
 • budżet to 534 mln zł, pieniędzy wystarczy zatem dla
  178 tys. rodzin,
 • nabór wystartował 01.07.2021 i potrwa do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,
 • koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,
 • finansowane są projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),
 • przedział mocy instalacji 2-10 kW,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,
 • dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Mój Prąd, a ulga termomodernizacyjna – otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój
Prąd 3.0?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wynosi maksymalnie 3000 zł i nie może przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Co z innymi urządzeniami? Z zapowiedzi wynika, że dopiero czwarta edycja programu Mój Prąd będzie znacznie bardziej rozbudowa. Planowane wsparcie miałoby obejmować dodatkowo komponenty z zakresu magazynowania energii.

Budżet programu Mój Prąd 3.0

Budżet Mojego Prądu 3.0 wynosi 534 mln zł i jest o ponad połowę mniejszy od budżetu dwóch pierwszych naborów, – 1,1 mld zł. Jednak ze względu na niższą kwotę wsparcia – 3000 zł (wcześniej 5000 zł), dofinansowanie będzie mogło uzyskać niewiele mniej rodzin – 178 tysięcy (w stosunku do ok. 220 tys. beneficjentów poprzednich naborów).

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Jak informuje NFOŚiGW czas na rozpatrzenie wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie).

W przypadku wpłynięcia:

 • ≤ 500 wniosków o dofinansowanie –
  do 30 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku,
 • 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni,
 • 1000-1500 wniosków o dofinansowanie –
  do 60 dni,
 • ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie –
  do 75 dni
  .

Co więcej, NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków
wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu).

Obowiązki beneficjenta Mój Prąd 3.0

Program „Mój Prąd” finansowany jest ze środków unijnych, co rodzi pewne obowiązki dla beneficjenta.

Jak długo ma działać instalacja?

W programie Mój Prąd 3.0 okres trwałości wynosi 5 lat. W tym czasie beneficjenci nie zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, zdemontować instalacji lub, zmienić miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, odsprzedać/zastawić urządzeń, inaczej środki trzeba będzie zwrócić. Co w przypadku sprzedaży domu? Beneficjent musi pamiętać o cesji obowiązków na kupującego i poinformowaniu o niej NFOŚiGW.

Informacja o dofinansowaniu z programu Mój Prąd na płocie?

Zgodnie z nowymi zasadami programu: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – (w miejscu lokalizacji inwestycji – np. na budynku/ogrodzeniu) – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.

Działania informacyjno – promocyjne Mój Prąd 3.0

Zgodnie z informacją podaną przez NFOŚiGW: „Beneficjent (Grantobiorca końcowy) ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zobowiązany jest prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu”.

Kiedy trzeba będzie zwrócić dopłatę?

NFOŚiGW oraz Instytucja Pośrednicząca lub wskazana przez te podmioty inna instytucja – może dokonać kontroli przedsięwzięcia u Beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości. Beneficjent składając wniosek o dotację zobowiązuje się do eksploatacji instalacji przez przynajmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.


udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty

Czym jesteś zainteresowany?

Zaznacz przynajmniej jedną opcję

Podaj swoje dane:

Czytaj więcej

Czytaj więcej