Jak wygląda proces budowy farmy fotowoltaicznej?

23/10/2020

Autor: Sylwia Mańkowska

8 minut czytania

farma fotowoltaiczna

Uruchomienie farmy fotowoltaicznej to spora i wymagająca inwestycja budowlana. Znalezienie odpowiedniej działki pod budowę farmy PV to pierwszy krok, następnie należy rozpocząć proces wypełniania niezbędnych wniosków i składania dokumentów. Jak przebiega realizacja takiego projektu?

Proces budowy farmy fotowoltaicznej należy zacząć od spełnienia wszystkich wymogów formalnych, których jest zdecydowanie więcej niż w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Cały proces można podzielić na kilka etapów, które realnie mogą zająć nam prawie 2 lata.

proces budowy farmy fotowoltaicznej

Jakie dokumenty przygotować przed uzyskaniem pozwolenia na budowę farmy PV?

Kiedy już mamy działkę spełniającą warunki do budowy farmy fotowoltaicznej, należy
uzyskać decyzję środowiskową. Dokument, który wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta informuje, w jaki sposób powinniśmy wykonać przedsięwzięcie (w tym przypadku budowę farmy PV), aby nie naruszyć stanu środowiska. Zanim decyzja zostanie wydana jest opiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uzyskanie takiego dokumentu jest pierwszym krokiem do otrzymania pozwolenia na budowę. Zanim udamy się do urzędu, potrzebne jest przygotowanie poniższych dokumentów:

 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowych,
 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu należy dołączyć informację o jego braku tj. zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy (Inwestora) do korzystania z nieruchomości (w przypadku dzierżawy działki takim dokumentem jest Umowa dzierżawy),
 • wypis działki/ek objętych inwestycją z rejestru gruntów,
 • wypis dla działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia (obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna, która obejmuje działkę, na której będzie odbywała się inwestycja oraz wszystkie działki w odległości 100 m (z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w starostwie powiatowym właściwym dla danej działki),
 • mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowana inwestycja),
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • numer KRS spółki (właściciela inwestycji),
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

Pierwsza wizyta w Urzędzie

Kiedy już dysponujemy decyzją środowiskową, czeka nas wizyta w urzędzie gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Jest to konieczne w przypadku, gdy działka, na której będziemy stawiać farmę fotowoltaiczną nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Warto zauważyć, że obszar Polski w większej części nie jest objęty tym planem. Co należy przygotować, aby ubiegać się o warunki zabudowy?

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza (w skali 1 : 1000 – zamówiona u geodety lub wydana przez starostwo powiatowe. Do wniosku potrzebne są 2 egzemplarze mapy – 1 egzemplarz czysty oraz drugi, na którym będzie zaznaczony obszar objęty wnioskiem (czyli Twoja działka). W przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w skali 1:1000 lub 1:500 otrzymana od państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • opisowe oraz graficzne przedstawienie inwestycji,
 • decyzja środowiskowa,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Co jeszcze jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Celem naszej przyszłej farmy jest wytwarzanie energii elektrycznej, która docelowo ma trafić do odbiorcy końcowego. Ostatnią rzeczą na tym etapie jest więc otrzymanie warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej. W przypadku tego dokumentu należy się porozumieć z właściwym dla danego regionu Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Przygotujmy do tego poniższe dokumenty:

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 • wypis z KRS potwierdzający działalność gospodarczą,
 • umowa dzierżawy i wypis z ksiąg wieczystych,
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • katalogi i certyfikaty podzespołów (szczegółowy zestaw dokumentacji urządzeń, które zostaną zainstalowane na farmie),
 • planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła,
 • pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli takie jest udzielone),
 • dowód wniesienia opłaty za przyłączenie.

Pozwolenie na budowę

Jak już wcześniej zostało wspomniane proces powstawania farmy fotowoltaicznej jest budową, na którą potrzebne jest pozwolenie. W tej sprawie zgłaszamy się do Urzędu Wojewódzkiego wraz z szeregiem dokumentów, w tym tych, które załatwiliśmy w poprzednich etapach:

 • wniosek o pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany (sporządzony przez licencjonowanego projektanta, specjalizującego się w farmach fotowoltaicznych),
 • decyzję środowiskową,
 • warunki zabudowy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy (Inwestora) do korzystania z nieruchomości (kiedy działka jest dzierżawiona jest to umowa dzierżawy),
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

Obowiązek otrzymania koncesji

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy powyżej 50 MW wymaga uzyskania koncesji. Jednak zanim będzie możliwe otrzymanie właściwego dokumentu, musimy wnioskować o wydanie promesy koncesji, która jest obietnicą uzyskania właściwej koncesji. W związku z tym należy się udać do Urzędu Regulacji Energetyki wraz z wymaganymi dokumentami:

 • dokumentacja spółki:
  • odpis KRS,
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • aktualna dokumentacja potwierdzająca zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika od towarów i usług,
  • wykaz podmiotów mających znaczący wpływ lub sprawujących kontrolę,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie o nie byciu w upadłości,
  • oświadczenie o braku zarzutów odnośnie przestępstw związanych z inwestycją,
  • opis dotychczasowej działalności oraz biznesplan na nową,
  • dokumentacja potwierdzająca tytuł prawny do obiektów i instalacji niezbędnych,
  • informacje o sieciach oraz urządzeniach i instalacjach oraz osobach pracujących wraz z ich kwalifikacjami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • dokumentacje techniczne:
  • opis parametrów technicznych urządzeń,
  • charakterystyka odbiorców energii,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • pozwolenie na budowę,
  • warunki techniczne przyłączenia oraz umowę przyłączenia,
 • dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami do funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • roczny bilans planowanych przychodów i kosztów,
  • zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej za okres min. 3 lat,
  • sprawozdanie finansowe za okres 3 lat,
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
  • aktualne zaświadczenie z banku wraz z głównym rachunkiem, obroty Wn i Ma, zdolności płatnicze i kredytowe,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS (nie starsze niż 3 miesiące),
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami do US (nie starsze niż 3 miesiące).

Postawienie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych do tej pory dokumentów i pozwoleń, nasza działka może stać się placem budowy, na którym powstanie farma fotowoltaiczna. Na tym etapie powinien być sporządzony projekt wykonawczy i mogą rozpocząć się prace przygotowawcze, związane z odpowiednim przygotowaniem działki, m.in. budowa drogi dojazdowej, montaż ogrodzenia, czy próby palowania. W tym czasie, powinien na teren dotrzeć niezbędny sprzęt (inwertery, panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne, stacja transformatorowa). Po dostarczeniu komponentów, rozpoczyna się montaż farmy fotowoltaicznej.

Zakończenie budowy oznacza zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego gotowości do przyłączenia farmy do sieci. Następnie zawieramy umowę przyłączenia, po której następuje odbiór końcowy.

Otrzymanie koncesji – zaczynamy produkcję energii!

Ostatnią rzeczą, którą powinniśmy dopełnić przed sprzedażą energii, jest otrzymanie koncesji na jej produkcję. Po zakończeniu budowy należy mieć przygotowaną powykonawczą mapę geodezyjną, z którą udajemy się do Urzędu Regulacji Energetyki. Do ostatniego zbioru dokumentów poza mapą, dołączamy trzyletni bilans finansowy przychodów i strat, przyznaną promesę oraz pozwolenie na użytkowanie. Kiedy otrzymamy koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej ze słońca, możemy legalnie dostarczać energię do naszych odbiorców.

Ile trwa proces budowy farmy fotowoltaicznej?

Budowanie farmy fotowoltaicznej to tak naprawdę bardzo krótki etap, jednak zanim on nastąpi trzeba wypełnić dużo czasochłonnych formalności, które mogą trwać od 1,5 roku do 2,5 lat.

udostępnij artykuł dalej .

Poznaj szczegóły oferty:
fotowoltaika, pompy ciepła

zostaw kontakt do siebie


  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej

  czytaj więcej
  !